Informacje o kancelarii notarialnej w Białymstoku

Kancelaria notarialna zlokalizowana jest w Białymstoku. Notariusz dokonuje czynności notarialnych w siedzibie kancelarii, a w uzasadnionych przypadkach również poza nią. Jarosław Zdasiuk jako osoba zaufania publicznego, po mianowaniu przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji notariusza, czuwa aby czynności notarialne były dokonywane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Dzięki bogatemu doświadczeniu i posiadanej wiedzy gwarantuje poprawność wykonywania czynności. Powierzone mu obowiązki wypełnia zgodnie z zasadami etyki zawodowej, dochowując tajemnicy państwowej. W swoim postępowaniu kieruje się uczciwością i i honorem, a także dbałością o interesy swoich klientów. 

Notariusz sporządza umowę

O kancelarii

Notariusz Jarosław Zdasiuk świadczy usługi notarialne na terenie Białegostoku. Domeną kancelarii jest rzetelność oraz poprawność wykonywania czynności notarialnych, a także ich zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Notariusz jako osoba zaufania publicznego czuwa nad tym, aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów kancelarii oraz osób, dla których mogą one powodować skutki prawne.

Lex est quod notamus

Czynności notarialne

Kancelaria oferuje szeroki zakres czynności notarialnych świadczonych zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Dzięki posiadanym uprawnieniom notariusz nadaje określoną formę prawną czynnościom, której jej wymagają bądź gdy taka jest wola stron.  Czynności notarialne mają charakter dokumentu urzędowego. Najczęściej realizowaną usługą w kancelarii jest sporządzanie aktów notarialnych

Temida
Stempel i podpis notarialny

Opłaty

Za wykonywane czynności notarialne pobierane jest wynagrodzenie zwane taksą notarialną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT. W celu ustalenia wysokości opłat za daną czynność notarialną najlepiej skontaktować się telefonicznie z kancelarią.

Dokumenty

W celu dokonania czynności notarialnej konieczne jest dostarczenie do kancelarii kompletu dokumentów. Należy wcześniej zapoznać się z ich spisem, nie zawsze są one bowiem takie same, ponieważ jest to uzależnione od rodzaju i treści zamierzonej czynności, stanu prawnego, a także okoliczności faktycznych konkretnej sprawy.  

Akt notarialny