Czynności notarialne

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) notariusz dokonuje następujących czynności:

       1)  sporządza akty notarialne;

       2)  sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

       3)  sporządza poświadczenia;

       4)  doręcza oświadczenia;

       5)  spisuje protokoły;

       6)  sporządza protesty weksli i czeków;

       7)  przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

       8)  sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

       9)  sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

       10) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

 

Rozmowa z notariuszem

 

Zasadą jest, że czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej, przy czym mogą one być dokonane także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.