Opłaty

Jeżeli umieszczony w akcie notarialnym wniosek o wpis do księgi wieczystej, podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawców tę opłatę i zaznacza w akcie notarialnym wysokość pobranej opłaty sądowej. Notariusz obowiązany jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez strony należnej opłaty sądowej. Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu. Wysokość opłat sądowych została określona ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.).

Notariusze są płatnikami podatku od spadków i darowizn od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie.Przedmiot opodatkowania, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania i wysokość podatku od spadku i darowizn zostały określone w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.).

Notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych (między innymi od umowy sprzedaży, zamiany rzeczy czy też umowy dożywocia) dokonywanych w formie aktu notarialnego. Przedmiot opodatkowania, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania oraz wysokość podatku, zwolnienia od podatku, zapłata, pobór i zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych zostały określone w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.).

 

Stempel